Tilmeld til nyhedsbrevTip en venEnglish

Høringssvar fra Børnerådet

11. maj 2012

Vedr. udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning


Att.: Ministeriet for Børn og Undervisning
j.nr. 3.2.3

Udkastet udmønter lovforslag L 103 om ændring af folkeskoleloven vedr. inklusion af elever med særlige behov. Børnerådet henviser til dets kommentarer til dette forslag af 6. januar 2012.

Generelt finder Børnerådet det fortsat utilfredsstillende, at børn ikke har en selvstændig adgang til at klage over de beslutninger, som skolelederen træffer, men er henvist til at klage via deres forældre. Synspunktet gælder også dette specielle område for elever, der nu inkluderes i normal-undervisningen.

Til forslagets enkelte bestemmelser
a. Rådet finder det positivt, at der i overensstemmelse med L 103 med den ny § 16 i bekendtgørelsen indføres en mulighed for skolelederen for at indstille en elev til pædagogisk-psykologisk vurdering, selv om eleven har behov for støtte i mindre end 9 timer ugentligt.

Det fremgår af bemærkning nr. 3 til det nærværende udkast, at det vil blive tydeliggjort i vejledningen om specialundervisning, at skolelederens afgørelse efter § 16 er en afgørelse i forvaltningslovens forstand med dertil hørende krav om begrundelse, klagevejledning  etc.

Rådet hilser dette velkomment, men foreslår af hensyn til bestemmelsens tilgængelighed og anvendelighed i praksis, at tydeliggørelsen får en selvstændig plads blandt de øvrige bestemmelser om klageadgang i bekendtgørelsens kapitel 8.

b. Af udkastets forslag til § 3, stk. 5 fremgår, at hvis den pædagogisk- psykologiske vurdering fører til, at eleven ikke skal modtage specialpædagogisk bistand, kan udtalelsen ledsages af en vejledning til lærerne om andre foranstaltninger, der kan forbedre elevens situation. Børnerådet foreslår af hensyn til såvel elev som lærere, at udtalelsen i givet fald skal ledsages af vejledning, der kan bistå lærerne med valg af materialer, metoder etc.

c. I forbindelse med lederens årlige stillingtagen til fortsættelse, ændring eller ophør af den specialpædagogiske indsats til barnet fremgår det af forslagets § 8, at en pædagogisk- psykologisk vurdering nu er obligatorisk som baggrund for lederens beslutning. Børnerådet hilser denne ændring velkommen, fordi der derved er sikret uvildig og saglig vurdering, særligt i tilfælde af uenighed mellem forældre og elev.


Med venlig hilsen

Lisbeth Zornig Andersen                          Annette Juul Lund
Formand for Børnerådet                           Sekretariatschef                

Logo Vesterbrogade 35
1620 København V
Tlf. 3378 3300
Fax 3378 3301
E-mail: brd@brd.dk
Cookiepolitik