Indfør mulighed for mediering tidligt i forløbet, hvor det gavner mest

25-06-2021

STUK-Center for Grundskole
Børne- og Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

25.06.2021
J.nr. 3.3.3/amc


Børnerådet er tilfreds med, at ordningen afskaffes, når den ikke fungerer efter hensigten. Vi mener, at det er afgørende, at der snarest muligt findes en anden løsning, så mediering kan tilbydes i det kommende skoleår. Den nye løsning bør tilbyde mulighed for mediering tidligt i sagsforløbet, da det er her, det gavner mest. Løsningen skal være forpligtende for myndighederne, sådan at den enkelte elev oplever, at skolen drager omsorg for og beskytter eleven samtidig med, at sagen mellem skole og elev søges løst.

Det blev aftalt som en del af satspuljeaftalen for 2017-2020, at DCUM skulle tilbyde mediering i sager, der omhandlede skolens håndtering af mobning som et 3-årigt forsøg.
Ministeriet ønsker nu at fjerne muligheden for mediering under DCUM, fordi parterne udtrykker, at medieringen indtræder på et for sent tidspunkt i forløbet. I stedet skal der iværksættes en ny forebyggende indsats i forhold til konflikthåndtering i sager om mobning, herunder udarbejdes et oplæg om understøttelse af kommunerne i forhold til forebyggelse og håndtering af konflikter, så kommunerne kan sætte ind tidligere og til gavn for flere elever.

Børnerådet mener, at kommunerne skal sætte ind tidligere, så det forebygges, at sagen fører til mistrivsel og skoleskift. Her er mediering et helt afgørende værktøj til løsning af konflikten mellem skole og elev/forældre, såfremt de to parter ønsker at deltage. Men det er også afgørende, at kommunen tilbyder redskaber i konflikthåndtering og sikring af forebyggelse af konflikter på hver enkelt skole, før konflikten opstår eller eskalerer. Det er kun ved at højne kendskabet til konflikter og ved at give værktøjerne til at være i konflikten, samt hvordan man som skole dialogmæssigt skal sætte ind, at der kan ske en reel forebyggelse. En forebyggelse, som på sigt kan højne elevernes trivsel og potentielt nedbringe antallet af sager i klageinstansen.

Timingen er afgørende i disse sager: Er sagen på vej til at udvikle sig til en strid mellem eleven/forældrene og skolen, skal mediering tilbydes med det samme. Børnerådet opfordrer til, at tilbuddet om mediering tænkes ind meget tidligt i forløbet, da det potentielt kan medvirke til at løse sagen og dermed spare eleven for et langt sagsforløb. Endvidere vil vi opfordre til, at der findes en ny løsning meget snart, så eleverne ikke står uden mulighed for at blive tilbudt mediering, hvis en sag opstår, når det nye skoleår starter.

Vi er enige i, det vil være nærliggende at tænke DCUM ind i forebyggelsesarbejdet, herunder mediering, fordi DCUM med sin erfaring med udvikling af værktøjer til skolerne og mediering naturligt vil kunne byde ind med særlig indsigt og kompetencer.


Med venlig hilsen

Agi Csonka
Formand

Lisbeth Sjørup
Sekretariatschef