Materiale om børns rettigheder

Gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge (2017)

Gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge (2017)

Rigtig mange af de børn og unge, Børnerådet har talt med i de seneste år, har på et tidspunkt i deres liv været i kontakt med det offentlige system, fordi de eller deres forældre har haft det svært.

Med udgangspunkt i børnenes udmeldinger har Børnerådet samlet en række gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge.

Læs Børnerådets pjece: ”Gode råd til fagfolk om mødet med børn og unge” eller hæng de gode råd op i stort format eller lille format

Supplerende NHRI-rapport til Danmarks femte periodiske beretning (2017)

Supplerende NHRI-rapport til Danmarks femte periodiske beretning (2017)

Børnekomitéen eksaminerer hvert femte år Danmark i Børnekonventionen. I den forbindelse har Børnerådet udarbejdet en rapport, der giver et bredt overblik over børns rettigheder i Danmark.

Læs Børnerådets samlede rapport til FN's Børnekomité

Tanker fra voksne (2010)

Tanker fra voksne (2010)

Denne publikation fortæller fem eksperter om deres overvejelser på baggrund af Børnerådets panelrapport 'Portræt af 4. klasse.'

Læs rapporten 'Tanker fra voksne'.

Retten til at udtrykke sine synspunkter (2009)

Retten til at udtrykke sine synspunkter (2009)

Børnerådet fejrer Børnekonventionens 20 års jublilæum med en publikation om inddragelse af børn.

Publikationen består bl.a. af interviews med en bred vifte af beslutningstagere og opinionsdannere: Jan Kampmann, professor, RUC Else Smith, forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen, Martin Lidegaard, bestyrelsesformand for Tænketanken Concito Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune Birgitte Holmberg Pedersen, Retspræsident ved Helsingør Ret og medlem af Børnerådet Anders Balle, formand for foreningen Skolelederne.

Publikationen er udgået.

Rapport til FN's komite for barnets rettigheder - supplerende rapport fra Danmarks 4. periodiske rapport (2009)

Rapport til FN's komite for barnets rettigheder - supplerende rapport fra Danmarks 4. periodiske rapport (2009)

Børnerådet og 10 danske organisationer på børneområdet går nu til FN med en analyse og skarp kritik af uacceptable forhold for udsatte børn og unge i Danmark. Det sker i to rapporter til FNs Børnekomité.

Læs rapporten.

Børns rettigheder - en Børne- og Ungepanelundersøgelse (2004)

Børns rettigheder - en Børne- og Ungepanelundersøgelse (2004)

Børne- og Ungepanelet har besvaret spørgsmål om børns rettigheder og deres kendskab til FN´s Børnekonvention. Sammen med to børnemøder i Køge og Horsens skal undersøgelsen bruges til en rapport, som Børnerådet sender til FN´s Børnekomite.

Læs rapporten 'Børns rettigheder - en Børne- og Ungepanelundersøgelse'.

Børnesyn - supplerende rapport til Danmarks 3. periodiske rapport til FN´s komite om Barnets Rettigheder (2004)

I efteråret 2004 samlede Børnerådet to grupper børn i henholdsvis Køge og Horsens til workshops med særligt fokus på emnerne: vrede voksne, skolen, sund i Danmark og hvem bestemmer her? Børnenes meninger og forslag til løsninger er samlet i rapporten Børnesyn. Rapporten er blevet sendt til FN´s Børnekomite og vil indgå i komitéens vurdering af, hvordan det går i Danmark med at efterleve Børnekonventionen.

Læs rapporten.

Rapport til FN's Komité om barnets rettigheder - supplerende rapport til Danmarks 3. periodiske rapport (2004)

Rapport til FN's Komité om barnets rettigheder - supplerende rapport til Danmarks 3. periodiske rapport (2004)

I rapporten gør Børnerådet status over, hvordan det går med implementeringen af Børnekonventionen i dansk ret og praksis og følger op på de anbefalinger, som Børnekomiteen kom med i 2001 til den danske regering.

Læs rapporten. 

Forslag til styrkelse af barnets resstilling ved skilsmisse (2004)

Børnerådet har lavet et forslag til, hvordan det kan blive lettere at være skilsmissebarn i Danmark. Fx foreslår Børnerådet, at afgørelser om forældremyndighed og samvær bliver hurtigere afgjort ved en samlet proces, og at det fremover bliver barnet, som får ret til samvær med begge forældrene.

Desuden skal de gode erfaringer med rådgivning og mægling til forældre bruges, og det skal sikres, at flere fraskilte får tilbud om hjælp. Lovgivningen bør også ændres, så børn ikke skal opleve at blive tvangsudleveret til samvær.

Læs notatet.

Notat om børns klagemuligheder (2003)

Kan børn klage, når de føler sig uretfærdigt behandlet til en eksamen, eller hvis deres lokale legeplads bliver fjernet, og der i stedet kommer en motorvej? I notatet gøres der rede for lovgivningen inden for en lang række områder - både hvor børn har mulighed for at klage, og hvor der ingen mulighed findes.

Læs notatet.

Notat om anbragte børns klagegang (2003)

Børn og unge, der er anbragt uden for eget hjem, skal kunne klage over afgørelser, beslutninger og den behandling, voksne udsætter dem for. En arbejdsgruppe i Børnerådet har gennemgået lovgivningen, vurderet praksis, studeret forskningsresultater og haft drøftelser med repræsentanter for professionelle og tidligere anbragte.

Arbejdet har foreløbigt resulteret i dette notat, hvor overvejelser og konkrete anbefalinger præsenteres.

Læs notatet.

Børn og politik (2003)

Unge er interesseret i samfundsforhold, ser en stor værdi i fællesskaber og samarbejde og har personlige mål om at få familie og en god uddannelse. Det viser denne undersøgelse, der samtidig punkterer myten om unge som selvoptagne forbrugere uden sans for andre. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd.

Læs rapporten 'Børn og politik'.

Læs rapporten 'Børn og politik' i kort udgave.

Medbestemmelse i folkeskolen (2002)

I folkeskoleloven står der bl.a., at elever skal have indflydelse på undervisningen i skolen, og at de skal være med til at sætte mål for egen læring. Men der er langt fra lovens tekst til den hverdag, som børn oplever. Det viser resultaterne af Børnerådets undersøgelse i Børnepanelet ”Medbestemmelse i folkeskolen”.

Læs rapporten 'Medbestemmelse i folkeskolen'.

Mod en optimal model af børn i sager om seksuelt misbrug - Et forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet (2001)

Danske børn, der er berørt af sager om seksuelt misbrug, må garanteres en langt bedre retssikkerhed. Myndighederne bør stoppe den praksis, der tillader en mistænkt krænker at overvære videoafhøringen af barnet fra et andet rum, mens afhøringen finder sted. Rapporten kommer med en række anbefalinger, der kan sikre en bedre beskyttelse af børn i sager om seksuelt misbrug.

Læs forslaget.

Børn i skilsmisser (2000)

Findes der en børneopfattelse af børns rettigheder, når forældre går fra hinanden? Det har vi spurgt Børnepanelet om. Resultaterne taler for sig selv: Børn mener, at børn skal inddrages i alle de vigtige beslutninger, der skal tages, når familien skilles ad. Og Børnepanelet mener, at børn skal med på råd fra de er 8 år.

Læs rapporten 'Børn i skilsmisser'.

Forældre må ikke slå deres børn

Informationsfolder om afskaffelsen af revselsesretten på engelsk, tyrkisk, urdu, arabisk og bosnisk/serbisk/kroatisk. Folderens tekst informerer om revselsesrettens afskaffelse og baggrunden herfor. Folderne er 2. etape af informationskampagnen "Nej til bank".

Download folderne på forskellige sprog:

Rapport til FN's komite om barnets rettigheder - supplerende rapport til Danmarks 2. periodiske rapport (2000)

Regeringen har afgivet sin pligtmæssige tilbagemelding om børns forhold i Danmark til FN's børnekomite. Her lægges hovedvægten på de mange positive sider ved børns vilkår i Danmark. Børnerådets supplerende rapport forsøger at bidrage med et mere dækkende billede af børns opvækst i Danmark. Her er fokus på et velstandssamfunds børneproblemer.

Læs rapporten.

Seksuelt misbrug af børn - Børnerådets forslag til en national strategi (1999)

Børnerådet har udarbejdet et forslag til en national strategi vedrørende seksuelt misbrug af børn. Forslaget indeholder 16 konkrete initiativer. Nogle kræver lovgivning, andre gør ikke, men kan udvikles gennem initiativer fra statsligt eller kommunalt hold. De 16 initiativer, som er fordelt på 5 indsatsområder, kan læses her:

Læs de 16 initiativer, som er fordelt på 5 indsatsområder.

Børnkonventionen - Hvad kan vi bruge den til? (1999)

Børnerådets Årsmøde 1999 tog udgangspunkt i FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Indlæg og debatterne på dagen fokuserede på Danmarks brug af - og behov for en konvention for børn.

Rapporten "Børnekonventionen - hvad kan vi bruge den til" er en redigeret og forkortet udgave af de mange indlæg og den debat, der udspandt sig på dagen. Rapporten er relevant for alle, der interesserer sig for - eller arbejder med FN's Børnekonvention.

Læs rapporten.

Børn på banen (1998)

Børn på banen er en bog med inspiration til, hvordan voksne i højere grad kan inddrage børn i lokale beslutninger, der vedrører børnenes hverdag i skolen, i institutionen, i den politiske debat, når der skal laves legepladser, udtænkes fritidstilbud, by og trafikplanlægges, renoveres skoler og bygges institutioner osv. I bogen beskrives en bred vifte af forskellige metoder til at sikre børn mere indflydelse på deres eget liv.

Bogen kan lånes på biblioteket.

Børnekonventionen i Danmark

Står der i Børnekonventionen, at børn har ret til medbestemmelse? Hvem kontrollerer, at Børnekonventionen bliver overholdt? For hvem og hvor gælder Børnekonventionen i Danmark? Hvem har ansvar for, at Børnekonventionen bliver virkeliggjort i de danske love og den daglige praksis? Hvordan kan medarbejdere i staten og kommunerne bringe børneperspektivet ind - både for det enkelte barn og for børn som gruppe?

Disse og mange andre spørgsmål bliver besvaret i denne bog, som henvender sig til alle, som møder børn i deres daglige arbejde.

Et skridt på vej - om FN’s børnekonvention i kommunerne

'Et skridt på vej' er en inspirationsbog, skrevet til politikere, forvaltningsmedarbejdere og de mange lærere, pædagoger m.fl., der arbejder med børn og unge.

Bogen indeholder en introduktion til Børnekonventionen og ideer til at komme i gang med at indarbejde konventionen i en egentlig børnepolitik og i praksis: i skoler, dagpasning, klubber og det øvrige fritidsområde. Der er flere eksempler fra forskellige kommuner. Enkelte afsnit i bogen er delvist forældet.

Bogen kan lånes på biblioteket eller købes hos boghandlen.

Fortrolighedsrummet - om børns ret til fortrolighed

Om at lære at håndtere fortrolige samtaler med børn der har problemer i hjemmet eller i skolen.  

Årsberetning og visioner 2008-2009

Årsberetning og visioner 2008-2009

Børnerådets årsrapport 2008-2009 giver en oversigt over de udfordringer, som rådet stod overfor i 2008, og som stadig er gælder i 2009.

Årsberetningen beskrev også Børnerådets supplement til regeringens statusrapport på børneområdet til FN.

Læs 'Børnerådets årsberetning og visioner 2008-2009'