Børnerådets børnesyn

Børnerådets børnesyn indeholder et praktisk og handlingsorienteret sigte for rådets indsats på børneområdet.

Børnerådet har til opgave at tale børnenes sag med udgangspunkt i Børnekonventionen og dens hovedprincipper – kaldet de tre P’er:

 • Protection
   – børn er en sårbar gruppe, som har krav på særlig beskyttelse

 • Provision
   børn har krav på særlig omsorg og interessevaretagelse

 • Participation
   – børn er samfundsborgere med selvstændige rettigheder

Børnerådet fremhæver desuden to af de såkaldte portalartikler i sit arbejde:

 • Artikel 3: Samfundet skal sikre barnets tarv, når der træffes beslutninger

 • Artikel 12: Barnet har ret til at blive hørt i alle forhold, der vedrører det

På den baggrund formulerer Børnerådet sit børnesyn i disse fem principper:

 • Børn er medborgere i samfundet med borgeres rettigheder
  Alle børn og unge skal opleve, at de hører til og kan gøre en forskel

 • Børn er kompetente aktører i samfundslivet og eksperter i eget liv
  Børn og unges viden og erfaringer skal inddrages i alle relevante beslutningsprocesser i samspil med professionel faglighed og voksnes erfaringer

 • Børns modenhed og evner udvikles gennem barndommen
  Børn og unges med- og selvbestemmelse skal øges i takt med, at deres modenhed og evner udvikles

 • Børn har krav på omsorg og beskyttelse for at kunne udvikles og trives
  Staten er forpligtet til at vedtage særlige regler, der beskytter børn og unge

 • Børn har rettigheder, der er uafhængige af forældrenes rettigheder og interesser
  Børn og unge skal kende deres rettigheder og sikres mulighed for at gøre dem gældende

Børnerådets børnesyn gives konkret betydning i rådets praktiske virksomhed på følgende måde:

 • Børnerådets aktiviteter er forankret i undersøgelser af børns egne artikulerede oplevelser, holdninger og ønsker

 • Rådet forsøger at sætte sig i barnets sted og at forstå, hvordan det opleves at være barn i den konkrete situation, og inddrager dette i sit arbejde

 • Rådet inddrager professionelles opfattelse af barnets bedste, belyst ved omhyggelig, eksplicit og kritisk brug af den aktuelt bedste viden.