Børnerådets lovgrundlag

Børnerådets lovgrundlag består af § 88 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og kapitel 3 i bekendtgørelse om råd på det sociale område. Lovgrundlaget beskriver Børnerådets formål, sammensætning og opgaver.

(Lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022)

§ 88. Social- og ældreministeren nedsætter et børneråd, som skal virke som fortaler for børn. Rådet er uafhængigt og tværfagligt sammensat. Som led i sin fortalervirksomhed skal rådet informere og rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet samt arbejde på at sikre børns rettigheder. Rådet har endvidere til opgave at vurdere og informere om børns vilkår i Danmark. Rådet skal inddrage børns synspunkter i sit arbejde og kan som led i sin fortalervirksomhed anmode institutioner, hvor børn opholder sig, om at måtte aflægge dem besøg.
Stk. 2. Staten betaler udgifterne ved rådets virksomhed. Social- og ældreministeren fastsætter regler om rådets sammensætning og opgaver.

Læs hele bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retsinformation.dk)